O nás

SAKMN je skratka nášho názvu Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich. Členovia našej organizácie môžu byť všetci sluchovo postihnutí, hlavne od veku 0 do 30 rokov z celého Slovenska, aj ostatní sluchovo postihnutí nad 30 rokov ako podporovatelia, taktiež môžu byť členmi počujúci rodičia nepočujúcich detí.

Kto sme?

Predsedníčka Diana Majerčaková
Člen predsedníctva Patrik Varga
Členka predsedníctva Lenka Berezická
Člen/ka predsedníctva – voľné
Člen/ka predsedníctva – voľné
Komisár Roman Polášek
Komisár/ka – voľné

Ako pracujeme?

SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.
Výbor SAKMN máva pravidelné schôdze a z nich zasiela členom rôzne informácie. Všetci sa spoločne stretávame na rôznych akciách. Stretávame sa aj pravidelne 2 roky na Valnom zhromaždení, kde prichádzajú všetci členovia a výbor SAKMN.

Čo robíme a prečo je pre Vás dobré byť v SAKMN?

 • zabezpečujeme typický mládežnícky program (stanovačka, turistika, lyžovačka, chata…)
 • robíme prednášky z oblasti komunity Nepočujúcich (Svet mládeže)
 • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách nepočujúcich v zahraničí
 • podporujeme kultúru Nepočujúcich a organizujeme tradičný festival humoru nepočujúcich /HUKON/
 • rozvíjame našu identitu nepočujúcich v rôznych kultúrnych aktivitách
 • pravidelne organizujeme tábor mládeže v rôznych kútoch Slovenska
 • chceme uskutočňovať aj športové aktivity
 • uskutočňujeme výmenné pobyty v zahraničí a na Slovensku
 • prostredníctvom SAKMN realizujeme naše potreby a predstavy
 • spolupodieľame sa na vytváraní časopisu NEPKO pre mládež
 • zastupujeme a chránime práva a záujmy Nepočujúcej mládeže na celom Slovensku
 • presadzujeme zlepšenie podmienok a bezbariérovosť  v komunikácii
 • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách
 • informujeme sa navzájom o novinkách
 • hovoríme o našich názoroch a rešpektujeme každého