História

Trochu z histórie… 

Počet členov v roku 2002 – 2008

clenovia clenovia3 clenovia2

Počiatky našej práce siahajú do roku 2002. Najprv organizácia fungovala ako Klub mladých nepočujúcich Hlohovec.

Vo vývoji prešla zmenami a zmenila svoje názvy:
1. v roku 2002: Klub mladých nepočujúcich pri Základnej organizácii nepočujúcich SZSP, Hlohovec /KMN pri ZON SZSP HC/
2. v roku 2004: Základná organizácia mládeže SZSP Hlohovec /ZOM SZSP HC/
3. v roku 2006: Slovenský klub mladých nepočujúcich /SKMN/
4. v roku 2008: Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich /SAKMN/Tieto zmeny súviseli s neustálym zdokonaľovaním a hľadaním toho, čo chceme robiť a kde chceme stáť. Našli sme cestu a chceme v SAKMN postupne zrealizovať všetky naše plány. V najbližšom čase vzniknú ďalšie kluby po celom Slovensku.

Aké boli začiatky?

Klub mladých nepočujúcich pri ZON SZSP Hlohovec založil a viedol Jaroslav Cehlárik. Predtým prečo založil tento klub ho viedli k tomu určité dôvody.
Jaro Cehlárik sa stal členom Športového klubu nepočujúcich v Hlohovci kvôli šachu, zároveň vstúpil do Základnej organizácie nepočujúcich (ZON) v Hlohovci. Okrem športu ho najviac zaujímalo, čo a ako poskytuje služby ZON. Postupne ho zaujali skúsenosti, vedomosti a vytrvalosť akou realizoval predseda ZON, pán Svíčka. Preto sa rozhodol, že zostane verný ZON Hlohovec napriek tomu, že je to dlhšia cesta od bydliska a nemal tam rovesníkov (pretože konkurenčná ZON sa ho snažila prehovoriť, aby prestúpil do inej ZON, kde je dosť mladých nepočujúcich ). Zostal tam, lebo sa mu páčila osobnosť a činy pána Svíčku. Vďaka nemu Cehlárik získal vedomosti o fungovaní SZSP, vzťah so staršími nepočujúcimi aj ostatnými nepočujúcimi a spoznal ich problémy a najmä fungovanie ZON (napr. p. Svíčka ho brával na rôzne rokovania : mimoriadny kongres SZSP,…). Bol ako jeho učiteľ (nikdy sa nebránil jeho zvedavosti, vždy mu vysvetľoval, odovzdal svoje skúsenosti a zaujímavé príhody z minulosti aj svoje názory). Keď mal Cehlárik 18 rokov, dozvedel sa, že bratislavská mládež založila klub mladých pri ZON. Tak neváhal a s radosťou založil klub mladých nepočujúcich pri ZON SZSP Hlohovec. Bolo to ťažké obdobie, pretože veľmi veľa mladých si vôbec neuvedomovalo význam existencie klubu mladých pri ZON. Chceli byť nezávislí, nechceli byť členmi… Niektorí vďaka priateľstvu so Cehlárikom sa rozhodli byť členmi KMN pri ZON. V júni 2004 sa konal kongres SZSP a tam schválil nový dodatok k stanovám SZSP, že sa môžu vytvárať ZOM, ktoré budú samostatné a mať rovnaké práva ako ZON (pečiatka, IČO,…). V Hlohovci ako jediná organizácia na Slovensku pod SZSP reagovala a dala podnet na zánik starého KMN pri ZON a vznikla ZOM. V nej zvolili nových ľudí do výboru. Postupne sa rozrástla členská základňa. Cehlárik bol medzitým zvolený za predsedu Ústrednej rady nepočujúcich SZSP. Neskôr činnosť v SZSP ukončil a vrátil sa ako člen výboru do ZOM Hlohovec. Doteraz v nej ako člen aktívne pôsobí.Základnú organizáciu mládeže viedla Mária Rafajová. Prišli tu noví mladí ľudia, ktorí sa naučili riadiť a pracovať vo výbore pre ZOM. Organizovali aktivity, ktoré boli zamerané na priateľstvá a tiež aj kultúrne podujatia. Pomaly napĺňali malú časť potrieb nepočujúcej mládeže. Pod vedením Cehlárika v roku 2005 sa uskutočnil prvý tradičný Festival humoru nepočujúcich v Bratislave, ktorý sa potom konal aj v roku 2006. Plánovalo sa na každé 2 roky, najbližšie sa bude konať v tomto roku 2009.

Slovenský klub mladých nepočujúcich a Slovenskú asociáciu klubov mladých nepočujúcich viedla Simona Chudá. V SKMN sa začali budovať základné podmienky na fungovanie organizácie. V roku 2006 sa SKMN stal členom Združenia organizácií detí a mládeže v SR, v ktorej pôsobí Jaroslav Cehlárik a vďaka tomu sa prvý krát organizovali medzinárodné aktivity a výmenný pobyt v zahraničí. Členky výboru – Petra Sekerková a Ivana Hlubocká tieto aktivity organizovali a viedli. Od roku 2006 sa postupne zrekonštruoval priestor klubu s pomocou Martina Kukulského, Dušana Kollára a Martina Masaryka aj ostatných členov. V novej SAKMN sa zlepšili stanovy, predsavzali sa náročnejšie ciele. Postupne sa rozširovali a uskutočňovali sa aktivity pre nepočujúcu mládež na celom území Slovenska. Najväčšia aktivita bola v roku 2008, keď sa SAKMN a členovia zapojili do organizovania megaakcie Deaf days 2008 v Bratislave.

Tento rok je už 7. rok od vzniku ZOM Hlohovec a už 3 roky od vzniku SKMN. Postupne sme sa postavili na nohy. Prostredníctvom SAKMN sme pochopili, že je to jediná možnosť, ako môžeme v nej uspokojovať naše potreby a realizovať naše sny a aktivity. Naučili sme sa hľadať skromné finančné zdroje pre aktivity, viesť účtovanie, hľadať optimálne riešenie v realizovaní aktivít, komunikujeme sa navzájom… Zlepšujeme našu organizačnú prácu v aktivitách pre mládež. Pripravujeme pestrejšie aktivity. Zároveň hľadáme finančné zdroje. Už sme postupne zrelší. Veríme, že do konca roka budeme mať sieť služieb pre mládež na celom území Slovenska.

Základným poslaním SAKMN je presadzovať záujmy a práva sluchovo postihnutej mládeže a chrániť ju pred negatívnymi spoločenskými javmi. V budúcnosti chceme rozšíriť členskú základňu a vytvoriť sieť na celom území Slovenska. Naším cieľom je, aby sme mohli zastupovať a chrániť práva a záujmy u Nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.