O nás

SAKMN je skratka nášho názvu Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich. Členovia našej organizácie môžu byť všetci sluchovo postihnutí, hlavne od veku 0 do 30 rokov z celého Slovenska, aj ostatní sluchovo postihnutí nad 30 rokov ako podporovatelia, taktiež môžu byť členmi počujúci rodičia nepočujúcich detí.

Kto sme?

Predsedníčka – Renáta Majerčáková
Podpredsedníčka – Julianna Cvitkovičová
Hospodár – Ervín Puža
Členka predsedníctva – Martina Antušeková
Člen predsednictva – Martin Ďurasko

Kontrolná komisárka – Lenka Berezická
Kontrolný komisár – Marek Píš

Ako pracujeme?

SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.
 
Výbor SAKMN máva pravidelné schôdze a z nich zasiela členom rôzne informácie. Všetci sa spoločne stretávame na rôznych akciách. Stretávame sa aj pravidelne 2 roky na Valnom zhromaždení, kde prichádzajú všetci členovia a výbor SAKMN.

Čo robíme a prečo je pre Vás dobré byť v SAKMN?

 • zabezpečujeme typický mládežnícky program (stanovačka, turistika, lyžovačka, chata…)
 • robíme prednášky z oblasti komunity Nepočujúcich (Svet mládeže)
 • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách nepočujúcich v zahraničí
 • podporujeme kultúru Nepočujúcich a organizujeme tradičný festival humoru nepočujúcich /HUKON/
 • rozvíjame našu identitu nepočujúcich v rôznych kultúrnych aktivitách
 • pravidelne organizujeme tábor mládeže v rôznych kútoch Slovenska
 • chceme uskutočňovať aj športové aktivity
 • uskutočňujeme výmenné pobyty v zahraničí a na Slovensku
 • prostredníctvom SAKMN realizujeme naše potreby a predstavy
 • spolupodieľame sa na vytváraní časopisu NEPKO pre mládež
 • zastupujeme a chránime práva a záujmy Nepočujúcej mládeže na celom Slovensku
 • presadzujeme zlepšenie podmienok a bezbariérovosť  v komunikácii
 • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách
 • informujeme sa navzájom o novinkách
 • hovoríme o našich názoroch a rešpektujeme každého