SIDE – Supporting Innovative Models For Deaf Youth Empowerment

Video: https://www.facebook.com/sakmn2002/videos/1555129301167338/

Anglická verzia:

The aim of the project is to develop a blended learning model based on visual languages/arts and aimed at the acquisition of key and professional competences by deaf young people, so to support their transition from education to work.

Deaf youth, like other persons with disabilities, struggle in today’s labour market and have more probabilities to become NEETs, due poor education, increase in skills mismatch, more jobs requiring higher qualification.

In order to improve employment situation for deaf youth there is the need for educational and vocational programmes which are accessible and valorize the talents of deaf people.

The blended learning model addressed to deaf youth includes face-to-face non formal training activities (outdoor training, coaching, Impro-theatre) and distance learning activities based on professional didactic modules developed through videos and sign language in a virtual environment. Through non-formal learning methods, the model will provide the acquisition of high relevant key and transversal competences for empowerment and social inclusion; through virtual learning they will acquire specific professional competences to valorize their attitudes and to have more opportunities for accessing to job.

In order to create an open learning environment for innovative education, the project promotes the following tools and methodologies:

  • ICTs to make available information and learning to a larger target group outside of the formal educational and VET system;
  • non-formal education, which opens to ICT innovation because it is characterised by a high degree of flexibility and openness to change and innovation in its organisation, pedagogy and delivery modes;
  • non-formal education, which caters to diverse and context-specific learning needs of young people (especially the ones with special needs).

The SIDE partnership includes six organizations from four EU countries (Austria, Cyprus, Italy and Slovakia).

This project is 24 months ERASMUS+ YOUTH project which started in March 2017 and will end in February 2019. Project n. 2016-3-AT02-KA205-001739

Slovenská verzia:

Cieľom projektu je vytvoriť zmiešaný model učenia založený na vizuálnom jazyku/umení, ktorý umožní získanie základných a profesionálnych kompetencií nepočujúcej mládeži. Tento model následne podporí ich prechod od vzdelávania k práci.

Nepočujúci mládež, rovnako ako ostatné osoby so zdravotným postihnutím, boje v dnešnom trhu práce a majú väčšiu pravdepodobnosť, aby sa stal NEET, kvôli nízke vzdelanie, zvýšenie nesúladu zručností, viac pracovných miest vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu.

S cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti pre nepočujúcich mládeže existuje potreba vzdelávania a odbornej programy, ktoré sú prístupné a zhodnotiť talenty nepočujúcich.

Projekt sa v tomto kontexte sústredí na vypracovanie zmiešaného modelu učenia pre nepočujúcu mládež, ktorý zahŕňa skutočné neformálne tréningové aktivity (vonkajší tréning, koučovanie, improvizačné divadlo) a virtuálne tréningové aktivity založené na profesionálnych didaktických moduloch vytvorených pomocou videí a posunkového jazyka vo virtuálnom vzdelávacom prostredí. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania model poskytne získavanie vysoko relevantných kľúčových a priečnych kompetencií na posilnenie postavenia a sociálne začlenenie; prostredníctvom virtuálneho vzdelávania získajú špecifické odborné kompetencie na valorizáciu svojich postojov a na získanie väčšieho počtu príležitostí na prístup k práci.

S cieľom vytvoriť otvorené vzdelávacie prostredie pre inovatívne vzdelávanie projekt podporuje tieto nástroje a metodológie:

  • informačné a komunikačné technológie s cieľom sprístupniť informácie a učiť sa väčšej cieľovej skupine mimo systému formálneho vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy;
  • neformálne vzdelávanie, ktoré sa otvára inováciám v oblasti IKT, pretože je charakterizované vysokým stupňom flexibility a otvorenosti voči zmenám a inováciám vo svojej organizácii, pedagogike a spôsoboch poskytovania;
  • neformálne vzdelávanie, ktoré zohľadňuje rôznorodé a kontextovo špecifické vzdelávacie potreby mladých ľudí (najmä tých s osobitnými potrebami).

Partnerstvo SIDE zahŕňa šesť organizácií zo štyroch krajín EÚ (Rakúsko, Cyprus, Taliansko a Slovensko).

SIDE projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. Je to 24-mesačný projekt, ktorý bude trvať od marca 2017 do februára 2019. Projekt číslo: 2016-3-AT02-KA205-001739

website / webová stránka: http://www.side-project.eu/

Post Tags
About Author: admin